Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Krav til stedfortreder ansvarshavende, driftsleder og autorisert person

Krav til stedfortreder ansvarshavende, driftsleder og autorisert person

Ansvarshavende
Ansvarshavende

Hei,

Jeg trenger svar på følgende.

Hvilken kompetanse trenger:

- stedfortreder ansvarshavende

- driftsleder høyspent/ driftsansvarlig lavspent

- autorisert person

Under Lovdata FOR-2013-06-19-739

§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Kan noen inneha overnevnte stillinger hvis de tilfredsstiller:

FOR-2011-12-22-1523, 5. Sertifikatkrav maskinavdeling

Ferdighetssertifikat skipselektriker

Sjøfolk som skal tjenestegjøre som skipselektriker på sjøgående skip med framdriftskraft 750 kW eller mer skal ha ferdighetssertifikat skipselektriker eller kompetansesertifikat skipselektrikeroffiser.

På forhånd takk

Re: Krav til stedfortreder ansvarshavende, drif...

Starter med ELSIKKERHET NR. 84 (02/2013)

AVKLARING OM BESKRIVELSER AV ROLLER I FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG (FSE) OM BORD PÅ NORSKE SKIP DSB har mottatt henvendelser om hvordan rollene i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) § 6 skal tolkes når det gjelder drift og vedlikehold av elektriske anlegg om bord på skip og flyttbare innretninger. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) gjelder om bord på alle NOR- og NIS-registrerte skip, samt andre norske uregistrerte skip. For mannskapet om bord på norske skip vil fse gjelde uansett hvor man befinner seg, både under seiling og ved vedlikehold. I fse § 6 første avsnitt er det beskrevet roller for organisering av elsikkerhetsarbeidet. Dette er betegnelser som er hentet fra den nå opphevede Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke). § 6. Organisering For ethvert anlegg skal det være utpekt en driftsleder (høyspenningsanlegg) eller driftsansvarlig (lavspenningsanlegg), som er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget. Det skal treffes administrative tiltak som sikrer at ansvarsforholdene er entydige ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Det er viktig å merke seg at både den opphevede fke og den nåværende forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) ikke omfatter drift og vedlikehold av elektriske anlegg om bord i norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger, se § 2 tredje ledd bokstav c. Kvalifikasjonskrav for sjøfolk reguleres av Sjøfartsdirektoratets forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. I følge denne forskriftens § 36 er det maskinsjefen som har ansvaret for skipets mekaniske framdrift og for drift og vedlikehold av mekaniske og elektriske installasjoner om bord. Førstemaskinisten har rang etter maskinsjefen dersom maskinsjefen blir ute av stand til å ivareta sine forpliktelser. DSB vil presisere at det er maskinsjefen som fyller rollene driftsleder (høyspenningsanlegg) og driftsansvarlig (lavspenningsanlegg) om bord. Andre avsnitt i fse § 6 som omhandler funksjonene leder for sikkerhet, ansvarlig for arbeid og leder for kobling gjelder fullt ut om bord.

KRAV TIL ELEKTROFAGANSVARLIG (DRIFTSLEDERS STEDFORTREDER) hentet fra fagforumet FSE

FSE stiller i § 6 krav til at eier/driver av anlegg må utpeke driftsleder for høyspenningsanlegg. I veiledningen til § 6 står det videre at driftslederen skal være sakkyndig (for anlegg med en viss kompleksitet, funksjon og størrelse), og det henvises til krav i FKE. Det står dessuten at det må utpekes en stedfortreder når driftslederen er fraværende.

Fra 1. juli 2013 ble FKE erstattet av FEK, men kravene er stort sett uendret. FEK benytter imidlertid ikke begrepet driftsleder/sakkyndig driftsleder, men "den som har det faglige ansvaret". Ut i fra første avsnitt i § 7 i FEK er minimumskravet til faglig ansvarlig: Fagskoletekniker med relevant fagbrev, alternativt relevant bachelor- eller mastergrad, og for alle tre alternativer minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Siste avsnitt i veiledningen til § 5 i FKE beskriver at faglig ansvarlig (driftsleder) sitt ansvar og oppgaver må være ivaretatt når denne ikke er til stede, altså tilsvarende krav som beskrevet ovenfor i veiledningen til § 6 i FSE. For å ivareta dette må nødvendigvis stedfortreder ha tilsvarende kunnskap som driftsleder.

I nest siste avsnitt i veiledningen til § 5 i FEK framkommer det at den som har det faglige ansvaret må være fast ansatt i foretaket.

Elsikkerhet nr. 84 har noen viktige avklaringer vedrørende "sakkyndig driftsleder", på side 9: Kravet om samtykke fra DSB for sakkyndig driftsleder er fjernet. Og videre: Foretak som tidligere har påtatt seg drift av høyspenningsanlegg tilhørende andre kan fortsatt gjøre dette under forutsetning av at det foreligger en skriftlig avtale som beskriver ansvarsfordelingen, og at foretaket har ansatt en faglig ansvarlig som oppfyller kravene i første ledd (i § 7 i FEK).

Konklusjon/oppsummering: Alle virksomheter med høyspenningsanlegg (unntatt små, enkle høyspenningsanlegg) skal i utgangspunktet ha ansatt en faglig ansvarlig som tilfredsstiller § 7 i FEK. Om ønskelig kan imidlertid driften av høyspenningsanlegget settes bort til et annet foretak, under forutsetning av at dette selskapet har ansatt en faglig ansvarlig som oppfyller kravene i FEK. I FSE omtales faglig ansvarlig for høyspenningsanlegg som sakkyndig driftsleder, og her står det også at virksomheten må ha utpekt en stedfortreder som ivaretar driftsleders ansvar når denne ikke er tilstede.

Det stilles ikke  formelle kompetansekrav til stedfortreder i FSE. Kravet er at vedkommende må kjenne anlegget så godt at den daglige driften blir forestått også ved fravær av driftsleder.

FEK stiller dessuten krav til at oppgaver og ansvar som tilligger faglig ansvarlig må være ivaretatt også når vedkommende ikke er til stede (siste avsnitt i veiledningen til § 5).

På fartøyer med elektrikeroffiser (ETO) er det ofte han som er driftsleder.

Sakset litt fra Det norske maskinistforbund www.dnmf.no

En skipelektriker (ETR) med Ferdighetssertifikat er i  forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk tabell A-III/7  underordnet mannskap på støtte nivå som betyr det ansvarsnivået som er forbundet med å utføre tildelte oppgaver og plikter eller ivareta ansvarsområder om bord på et sjøgående skip under ledelse av en person som gjør tjeneste på det operative nivået eller ledelsesnivået.

 En skipselektrikeroffiser (ETO) med Kompetansesertifikat er i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk tabell A-III/6 operativt nivå, som betyr å ha direkte kontroll over ivaretakelsen av alle funksjoner innenfor det fastsatte ansvarsområdet i samsvar med forsvarlige prosedyrer og under ledelse av en person som gjør tjeneste på ledelsesnivået for det samme ansvarsområdet;

   

Re: Krav til stedfortreder ansvarshavende, drif...

I.Røren
I.Røren

Hei. Jeg er litt sent ute, men kom akkurat over denne tråden. Dette med driftsansvarlig / driftsleder for el. anlegg på skip er en ting som jeg har vært opptatt av, og synes det er litt spesielt når det er makinister og ikke el. personell som får dette ansvaret.

I svaret over står det både at DSB presiserer at maskinsjef om bord har dette ansvaret, men lengre nede står det at på skip med ETO er det ofte han som er driftsleder. Så hva er korrekt og hva er lovlig praksis?

Kan en ETO være driftsansvarlig / driftsleder, eller eventuelt bare når maskinsjef har delegert ansvaret videre?

Og blir ETO da "stedfortreder for driftsansvarlig / driftsleder"?

Både ETO uten fagskole og en maskinsjef uten fagskole / høyskole innen elektro faller utenfor FEK's krav til kvalifikasjoner slik jeg tolker det.

En annen sak jeg lurer på er dette med "fagansvarlig". Jeg har sett rederier søke etter ETO der de skriver at han blir "fagleder" i annonsen.

Re: Krav til stedfortreder ansvarshavende, drif...

Grunnen til at det står slik i Elsikkerhet er at Maskinsjefen har det tekniske ansvaret og er er mange fartøyer som ikke har elektriker ombord. Det er mange rederier som har delegert myndighet til Elektriker ETO, dette gjøres gjennom interne instrukser og prosedyrer. Elektriker ETO er da driftsleder/driftsansvarlig og kontaktperson mot myndighetene. 

FEK https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739

FSE https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458

Faglig ansvarlig er ihht FEK § 7

Driftsleder/driftsansvarlig er ihht FSE § 6

Hvorfor noe skriver fagleder er vel at det er personalavdelingen som ansetter og de kjenner sikkert ikke til fagterminologien.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lav- og høyspenning (E-læring)

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag.

Les mer

Lysbuefarer - en innføring (E-læring)

Vet du hvordan du forebygger lysbuer, eller hvordan du begrenser skadene hvis uhellet rammer?

Les mer

Høyspenningskurs – Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass) (Klasserom)

Tilleggskompetansen er i henhold 059 Norsk Olje og Gass.

Les mer

NEK 410 og FME (Klasserom)

Bli kjent med FME og bli i stand til å bruke normen NEK 410 i ditt daglige arbeid med hensyn til prosjektering, installasjon og vedlikehold av elektriske skipsinstallasjoner.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer
dev