Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Støy mellom 22kV og ekom

Støy mellom 22kV og ekom

LES
LES

REN anbefaler en avstand på 30 cm mellom høyspent og ekom.

Vi har ett strekk på ca. 10 meter hvor høyspent 22kV og ekom kabler ligger parallelt på kabelstige.

Det oppleves at utstyret tilkoblet ekom kablene oppfører seg ustabilt, hvor kommunikasjonen tidvis kan forsvinne.

Hva er sannsyligheten for at dette være forårsaket av høyspentkablene? Maks belastning på kabler er 10MW

Finnes det noe avskjermingsutstyr som ettermonteres? 

Re: Støy mellom 22kV og ekom

Rune Øverland
Forumleder

Hei LES,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for EKOM.

Jeg har ikke så mye anleggsinformasjon å starte med. Generelt kan det være to 'veier' høyspent kan forstyrre EKOM.

  • 'koblingsvei' via luft
  • 'koblingsvei' via ledningsnettet.

Jeg forutsetter at din EKOM-kabel bruker metalliske ledere (kobber), og ikke er av fiber.

Når høyspentkabelen transporterer elektrisk strøm, dannes det et magnetiske felt rundt den strømførende kabelen. Når kabelen i tillegg er spenningssatt, dannes det et elektrisk felt rundt kabelen. Høyspenningskabelen kan også, litt ufrivillig, lede transientstrømmer fra annet utstyr/komponenter, som kan gi elektromagnetisk støy til omgivelsene. 

 

NEK 700-serien Informasjonsteknologi

NEK 700-serien består av mange publikasjoner. NEK 702 inneholder oversettelse av flere internasjonale standarder. Blant annet finner vi NEK EN 50174-3. Denne del 3 tar for seg planlegging og utførelse av installasjoner utendørs. 

Seksjon 6.3.1.2 'Infrastruktur i luft med energiforsyning' viser tabell 11.

NEK 702 Tabell 11 i 50173-3

Slik jeg forstår denne tabellen anbefales det en minimumsavstand på 2 meter mellom energiforsyningskabler (mer enn 1 kV) og EKOM-kabler.
 

REN-blad 9200

Jeg kjenner ikke til det REN-bladet du 'henviser' til, men jeg antar at det er REN-blad 9200. I punkt 10 'Avstander ved krysning og nærføring' finner vi noe informasjon.

Avhengig av oppbyggingen av høyspenningskabelen, blant annet om fasene er i en 'tett trekant' eller 'flat', dvs 3 stykk én-ledere) er det oppgitt minstekrav til avstander (punkt 10.2 Kraftkabler til EKOM-kabler).

 

NEK 702: NEK EN 50172-2

Del 2 i NEK 702 tar for seg 'Planlegging og utførelse av installasjoner i bygninger'. Seksjon 6.2 tar for seg krav til segregasjon (avstandskrav).

Her fins det tabeller og formler for beregning av minimumsavstander mellom elforsyningsanlegg og EKOM-kabler.

Det skal kalkuleres en minimumsavstand 'A'.

NEK 702 Avstand A

NEK 702: NEK EN 50174-3; tillegg 'B' om EPR - Forhøyet jordpotensial

Her vises figur B.1

NEK 702 Tillegg B

Høyspenningsanlegget kan ha potensiale til å forstyrre jordpotensialet for det elektriske anlegget. Og, forstyrrelser på jordpotensialet kan gi elektromagnetisk støy for EKOM-anlegget.

 

Avskjermingsutstyr

Dersom man har mistanke om at det er luftbåren koblingsvei mellom høyspenningskabelen og EKOM-kabelen, og det er det elektriske feltet rundt høyspenningskabelen som er problem-kilden, er ofte metallisk avskjerming tilstrekkelig for å lage en 'barriere' mellom støykilde og 'offer'.

Re: Støy mellom 22kV og ekom

BlackSheep
BlackSheep

Heisann!
Jeg har et oppfølgingsspørsmål til denne.

Vi skal legge et par cat6 kabler under ei kai, i et strekk på 60m. Under denne kaia er det også ført frem høyspentkabler til en trafo (22kV), disse kablene ligger inne i et rustfritt stålrør med sveisede skjøter (helt tett).

Om jeg tolker tabell 11 under seksjon 6.3.1.2 skal kablene legges med 2m avstand. Er dette nødvendig, da høyspentkablene ligger veldig godt skjermet? Finnes noen tabeller på en slik reduksjonsfaktor på separasjonsavstand?

Re: Støy mellom 22kV og ekom

Rune Øverland
Forumleder

Hei BlackSheep,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for EMI/EKOm.

1. Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83

§ 1-2 tar blant annet for seg utilsiktet utstråling av elektromagnetiske bølger.

 

2. NEK 700-serien/Myndighetenes henvisningsgrunnlag

NEK-700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av EKom-installasjoner i alle typer bygg og utendørsområder. NEK 700-serien er også det verktøyet bransjen bør bruke for å sikre at minimumskravene til kvalitet ivaretas.

Bransjen er således ikke forpliktet til å følge NEK 700-serien, men bransjen er forpliktet til å oppfylle lover og forskrifter. 

 

3. NEK 700-serien

NEK 702 del 3 tar for seg planlegg og utførelse av installasjoner utendørs. Punkt 6.2 tar for seg segregasjon for kabling i bakken, og punkt 6.3 tar for seg segregasjon for kabling i luft. Jeg vil si at ditt kaianlegg ikke direkte er omtalt i noen av punktene, men punkt 6.2 (bakken) er nok nærmest dekkende.

 

4 .NEK 702 Del 3, punkt 6.2.1.2.1 Krav

Her står det at med mindre enten kabler for informasjonsteknologi eller kabler for energiforsyning er installert i ikke-ledene rør eller kanal, eller de er adskilt med en ikke-ledende barriere, skal minste separasjon mellom kabler for informasjonsteknologi og kabler for energiforsyning være 0,3 meter.

Om dette 'i bakken'-kravet er relevant for din kai-installasjon, ja det er det sikkert ulike meninger om.

 

5. Rustfritt rør

Det rustfrie røret, som 22 kV-kablene ligger inne i, gir godt Faradays burbarriere mot eventuelle elektriske støyfelter. Sånn sett er din Cat6-kabel godt beskyttet mot disse ytre truslene. Imidlertid, rustfritt materiale gir ingen barriere mot magnetfeltet (som skapes av strømmen) fra kraftkabelen. Imidlertid, i et 3-fasenett er det anta at de tre individuelle strømmene (L1/L2/L3) har strømmverdi og faseforskyvning som resultater i en nettoverdi (øyeblikksverdi) på null.

 

6. Oppsummering

Ja, hva skal jeg mene om å legge en Cat6 kommunikasjonskabel parallelt med en 22 kV-kabel på et kaianlegg. 

Jeg mener at 2-meterskravet er for strengt i dette tilfellet. Men, hvor mye nærmere, tja det får være et åpent spørsmål inntil videre.

Re: Støy mellom 22kV og ekom

BlackSheep
BlackSheep

Med tanke på at stålrøret vil fungere som faraday-bur mot støyfelter, er det magnetfeltet som er "trusselen" i dette tilfellet. Magnetfelt er skapt av strømmen i lederene, og er således ikke avhengig av spenningsnivået.

Kan man da tolke det slik at man kan benytte kravene i avsnitt 6.2.1 tabell 8 og 9 på vanlig måte?

Jeg finner ingen spesifikasjoner på hvilket spenningsnivå tabell 8 gjelder for.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Digital sikkerhet (E-læring)

I vår digitale hverdag er det viktig at alle har bevisst bruk av internett, pc og mobiltelefon. Lær om hvordan du sikrer deg mot svindel og tap av sensitiv informasjon.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

EKOM - Fiberoptiske installasjoner (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med fiberoptiske installasjoner omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EKOM - Kablingssystemer og bredbåndsnett (Klasserom)

Kurs for personell som jobber med elektroniske kommunikasjonsnett omfattet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) autorisasjonsforskrift.

Les mer

EMC grunnleggende (Klasserom)

Grunnleggende kurs om støykilder, jording og regelverk for elektrikere, automatikere, prosjekt- og driftssingeniører.

Les mer

Jording offshore (Klasserom)

Jording av elektriske installasjoner offshore.

Les mer
dev